Screenshots

Images from Ubuntu Budgie

Buy fabulous gifts to support Ubuntu Budgie

Enter the Ubuntu Budgie Shop


Video Overview of 18.04

Ubuntu Budgie Desktop - First impression

Ubuntu Budgie Desktop - First impression

Budgie Welcome App

Budgie Welcome App

System Specifications

System Specifications

Installing Budge Applets

Installing Budge Applets

Theme makeover

Theme makeover

Application Menu

Application Menu

Nautilus File Manager

Nautilus File Manager

Tilix - Terminal Emulator

Tilix - Terminal Emulator

Multitasking Overview

Multitasking Overview

GNOME Weather

GNOME Weather

GNOME Calendar

GNOME Calendar

GNOME Photos

GNOME Photos

- 1 - gedit

- 1 - gedit

GNOME Software

GNOME Software

GNOME Control Center

GNOME Control Center

Background Selection

Background Selection

Raven - Notification cum Applet widget

Raven - Notification cum Applet widget

Budgie Settings

Budgie Settings

Budgie Panel Settings

Budgie Panel Settings

Resource usage on idle state

Resource usage on idle state

Places applet

Places applet

Shutdown Menu

Shutdown Menu